datom.pl
datom.pl
 
 
 
 Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony. Jako nowczesna firma, chcemy dać Państwu możliwość  pozostania   w kontakcie z nami i z naszą ofertą.

 

Obecnie służymy informacjami w temacie    
bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz w zakresie działalności przeciwpożarowej. Głęboki nacisk kładziemy na profesjonalne podejście do każdej prowadzonej przez Nas sprawy. Jeśli te tematy odpowiadają Państwa zainteresowaniom, zapraszamy
w niedalekiej przyszłości ponownie.

W międzyczasie pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 601580057. Oczekujemy na kontakt
z Państwa strony. Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem:tomk01@poczta.onet.pl oraz na stronie 
www.datom.pl 

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.

Kilka słów o naszej firmie: rozpoczęliśmy działalność w 2009 roku i od tego czasu funkcjonujemy z sukcesami na rynku. Specjalizujemy się w branży bezpieczeństwo i higiena pracy oraz w zakresie działalności przeciwpożarowej. Nasi stali Klienci cenią w szczególności prowadzenie obsługi firmy
w powyższym zakresie.
Prowadzimy firmę w Jarocinie, lecz oferujemy działalność na terytorium całego kraju.

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej www.datom.pl

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

§ 1

1. Regulamin określa warunki, korzystania z serwisu www.datom.pl („Strona Internetowa")

oraz z zawartych w nim treści lub narzędzi.

2. Użytkownikami Strony Internetowej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne („Użytkownicy”), które dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników. Użytkownikiem

zarejestrowanym („Użytkownik Zarejestrowany”) jest osoba, która dokonała rejestracji na Stronie Internetowej, zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Stronie Internetowej, zaś Użytkownikiem niezarejestrowanym („Użytkownik Niezarejestrowany”) jest osobna, która nie dokonała rejestracji na Stronie Internetowej.

3. Treści dostępne na Stronie Internetowej dostępne są dla wszystkich użytkowników odwiedzających Stronę Internetową („Zasoby ogólnodostępne") z wyjątkiem treści skierowanych do Użytkowników Zarejestrowanych („Zasoby specjalne").

5. Na Stronie Internetowej udostępniane są m.in:

a) informacje o produktach,

b) narzędzia promocyjne,

c) różnego rodzaju aplikacje,

4. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:

a) posiadania dostępu do urządzenia klasy PC z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b) włączenia obsługi plików typu cookies oraz javascript.

5. Przy korzystaniu z Strony Internetowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

6. Wejście na Stronę Internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z Strony Internetowej.

7. Korzystanie ze Strony Internetowej jest bezpłatne.

§ 2.

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Strony Internetowej możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Regulaminu, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Strony Internetowej w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Korzystanie z Strony Internetowej następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet.

3. Użytkownik Strony Internetowej nie może przesyłać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora i Firmy jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Administratora.

§ 3.

1. Korzystanie z Strony Internetowej oraz zawartych w niej treści lub narzędzi jest dozwolone

wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tej strony oraz z

przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Firmy.

2. Użytkownik Strony Internetowej może drukować części/fragmenty Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator nie prowadzi kontroli ani nie jest zobowiązany do monitorowania tych części Strony Internetowej, które zawierają treści zamieszczane przez innych Użytkowników oraz nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Administrator zastrzega sobie prawo redagowania lub usuwania takich treści z Strony Internetowej bez zawiadamiania, w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.

4. Administrator jest uprawniony do usuwania ze Strony Internetowej komentarzy Użytkowników, które:

a) są sprzeczne z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,

b) naruszają zasady Etykiety,

c) zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści,

d) zawierają przekazy reklamowe oraz informacje handlowe innych produktów, niż produkty

Firmy, w tym oferty sprzedaży towarów i świadczenia usług,

e) zawierają linki do stron internetowych zawierających treści lub materiały oraz linków do stron internetowych zawierających przekazy reklamowe lub oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług użytkowników lub osób trzecich w imieniu albo na rzecz których użytkownicy działają

5. Administrator może zablokować dostęp Użytkownika do Strony w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub niniejszego

6. Strona Internetowa może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub

przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Administrator i Firma mają jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami. Administrator i Firma nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za te strony lub informacje na nich zawarte.

7. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Strony Internetowej i dostępnych treści i narzędzi należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej podanej na stronie. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem zgłoszenia, w przeciwnym wypadku Administrator może pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania. Administrator może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia kwestii objętych zgłoszeniem.

8. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną na podany przez użytkownika adres e-mail.

§4.

1. Administrator i Firma zastrzegają, iż Strona Internetowa ma charakter informacyjny, a nie

konsultacyjny. Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie

Internetowej, zostały podane właściwie, zarówno autorzy, konsultanci, jak i Administrator oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na Stronie Internetowej.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie Internetowej były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednak Administrator i Firma nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie.

3. Administrator i Firma dokładają wszelkich starań, aby treści i narzędzia na Stronie Internetowej były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak Administrator i Firma nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Strona Internetowa była wolna od złośliwego

oprogramowania, jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony Internetowej w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. Zamieszczenie na Stronie Internetowej nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony Internetowej po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

6. Administrator może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie Internetowej, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia poprzez Stronę Internetową niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych na Stronie Internetowej. O zmianach istotnych cech narzędzi Administrator informuje ogłoszeniem na Stronie Internetowej, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia.

7. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Strony Internetowej nierozwiązane polubownie,

rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

  
datom.pl
o mnie
Treść stopki